Doplňující pedagogické studium

(V roce 2019 se toto studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky neotevírá.)

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů (Anglický jazyk a literatura nebo blízké obory na filozofických nebo jiných humanitních fakultách), případně pro posluchače těch magisterských oborů, které nejsou akreditovány ve studijním programu Učitelství pro střední školy a nerealizují proto magisterské učitelské studium.
Studium je čtyřsemestrální a zahrnuje pedagogický, didaktický a psychologický základ pro učitele, didaktiku předmětu a praktickou část (pedagogická praxe na školách).
Výuku všeobecných pedagogicko-psychologických disciplín zajišťuje Ústav pedagogických věd FF MU (garant všeobecné obsahové stránky studia – http://www.phil.muni.cz/ped/), předmětové didaktiky zajišťují příslušná oborová pracoviště (katedry a ústavy).
Součástí studijního programu jsou pedagogické praxe na školách. Za úhradu nákladů za pedagogickou praxi je stanovena částka Kč 1000,- za jeden aprobační předmět.

Poplatek za studium pro absolventy mgr. studia činí:

  • 1 aprobační předmět: Kč 20 800,-
  • 2 aprobační předměty: Kč 29 300,-
  • 3 aprobační předměty: Kč 37 800,-

Posluchači magisterských studijních oborů, které nerealizují učitelské studium, hradí pouze poplatek za vykonání závěrečné zkoušky

  • Kč 1000,- za získání učitelské způsobilosti pro jeden předmět
  • Kč 1100,- za získání učitelské způsobilosti pro dva předměty
  • Kč 1200,- za získání učitelské způsobilosti pro tři předměty

a poplatek za pedagogickou praxi.

Doporučený průběh studia

1. semestr
DPS001  Psychologie pro učitele I
DPS002  Základy pedagogiky
DPS005  Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika

2. semestr
DPS004  Psychologie pro učitele II
DPS003  Obecná a alternativní didaktika

3. semestr
UZAJ5032   Akvizice jazyka
UZAJ5044   Didaktika anglického jazyka II

4. semestr
UZAJ5047  Pedagogická praxe z anglického jazyka – interní
UZAJ5048  Pedagogická praxe z anglického jazyka – externí
UZAJ5045  Plánování v jazykové výuce
UZAJ5046  Zkouška z didaktiky
Závěrečná práce

Oborové předměty (kódy UZAJ) se řídí rozvrhem platným pro obor Učitelství anglického jazyka pro střední školy v kombinované formě.