O katedře

Katedra anglistiky a amerikanistiky (dále jen KAA) je druhou nejstarší anglistikou v České republice, patří k zakládajícím ústavům Filozofické fakulty MU. V současné době u nás studuje více než 600 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Výuka v těchto programech probíhá od počátku výhradně v angličtině.

Uchazeči o studium mají možnost vybrat si z následujících studijních programů:

Bakalářské a magisterské studium:
 • Obor Anglický jazyk a literatura:
  • bakalářské studium (Bc., prezenční a kombinovaná forma)
  • magisterské studium navazující na bakalářské (Mgr., prezenční a kombinovaná forma)
 • Obor Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy:
  • magisterské studium navazující na bakalářské (Mgr., prezenční a kombinovaná forma)
 • Obor Překladatelství anglického jazyka:
  • magisterské studium navazující na bakalářské (Mgr., prezenční forma)
 • Obor Severoamerická kulturní studia:
  • magisterské studium navazující na bakalářské (Mgr., prezenční forma)
Doktorské studium:
 • Obor Anglický jazyk:
  • doktorské studium (PhD., prezenční a kombinovaná forma)
 • Obor Literatury v angličtině:
  • doktorské studium (PhD., prezenční a kombinovaná forma)

Možnosti studia v zahraničí. Během studia na KAA mají studenti možnost účastnit se zahraničních studijních pobytů v rámci programu Erasmus na desítkách partnerských ústavech ve 13 zemích, např. University of Leeds, University of Bristol, University of Oslo, University of Lund, Universität zu Köln, University of Athens a další. MU jako celek nabízí další desítky výměnných pobytů na univerzitách po celém světě.


Snímek nahoře: oborový přijímací test do bakalářského studia (2004)

Výuka. Výuka na KAA probíhá v posluchárnách vybavených nejmodernější technikou a v maximální možné míře využívá elektronické podpory studia (poskytování materiálů, odevzdávání úkolů, administrativa). Anglistická knihovna patří k nejbohatším ze všech ústavů. Byla včleněna do Ústřední knihovny FF, takže je můžete studovat v příjemném prostředí moderní budovy oceněné po svém vzniku jako stavba roku. Naprostá většina našich svazků (přes 30 000) je zde k dispozici ve volném výběru. Patří k nim mj. největší kolekce kanadské literatury ve střední Evropě. Přímo na katedře je pak studentům k dispozici příruční knihovna (tzv. Self Access Centre), kde mají možnost studovat a používat rozsáhlou sbírku slovníků či bohatou videotéku.

Věda. KAA je obzvlášť hrdá na svou dlouholetou vědeckou tradici. Mezi nejvýznamnější akademiky, kteří na KAA působili, patří světoznámý lingvista prof. PhDr. Jan Firbas, CSc., dr.h.c., který obohatil zásadním způsobem výzkum jazyka rozvinutím teorie o funkční větné perspektivě. Kromě odkazu prof. Firbase se vědecká činnost KAA soustřeďuje i na další oblasti jazykovědných, literárních a kulturních studií anglicky mluvících zemí.
Výzkum v oboru anglické lingvistiky se v současné době zaměřuje na jazyk v médiích, právní angličtinu a historický vývoj anglického jazyka. Badatelská práce v oboru britské literatury je soustředěna na tři hlavní oblasti: alžbětinskou kulturu a drama, literaturu dekadence ve viktoriánské éře a současnou britskou literaturu. KAA je také velmi aktivní v severoamerických studiích, zejména v oblasti amerického a kanadského filmu, literatury a ekologie, současné literatury amerických a kanadských indiánů a v otázkách kulturní identity v USA a Kanadě. Výzkum v oboru překladatelství se zabývá překladovými korpusy, překlady dětské literatury a stylem překladu.

Konference. Katedra založila již v roce 1986 tradici pravidelných velkých konferencí československých anglistů, která má dnes podobu pravidelné mezinárodní konference konané každých pět let. Zcela mimořádnou událostí pak bude pořádání největší evropské konference European Society for the Study of English – ESSE 2018. Tu poprvé v Česku uvítáme právě v Brně na podzim 2018, pořádat ji bude naše katedra spolu s Českou asociací anglistických studií CZASE.

Studentské aktivity, divadlo. Důležitou součástí studia na vysoké škole jsou také studentské aktivity nad rámec studijních povinností. Na KAA dlouhodobě působí the English Students Club ESCape, který pořádá řadu společenských i odborných akcí a vydává vlastní časopis. Jednotlivé generace studentů vyvíjejí i nejrůznější další organizační a spolkovou činnost (Českomoravská studentská společnost Williama Shakespeara aj.). Jedinečná je více než padesátiletá tradice studentského divadla The Gypsywood Players, jehož představení zhlédlo nejen české, ale i zahraniční publikum.

Uplatnění absolventů. O možnosti uplatnění nemají naši absolventi nouzi. Vedle obvyklé profilace jako učitelé a překladatelé ho nacházejí také v diplomacii, managementu firem, v médiích a státní správě. Zvláště nás těší, když se nadaní studenti rozhodnou věnovat akademické kariéře.

Katedra v číslech

600

studentů

20

interních vyučujících

4

obory mgr. studia

> 200

absolventů ročně

Kontaktujte nás

Sekretariát katedry – studijní záležitosti

Tomáš Hanzálek


telefon: 549 49 3899
e‑mail:

– ekonomické a provozní záležitosti

Eva Jurigová, DiS.


telefon: 549 49 1522
e‑mail:

Vedoucí katedry

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.


telefon: 549 49 1524
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info