Informace pro uchazeče

Popis našich programů pro uchazeče...

... o bakalářské studium

V bakalářském studiu nabízí KAA pouze jeden studijní program. Tento program se nabízí ve dvou akreditacích – v české (Anglický jazyk a literatura) a v anglické (English Language and Literature). V anglicky akreditovaném programu se platí školné. Anglická akreditace je určena pro zahraniční studenty, jejichž čeština nestačí na zvládnutí TSP. Ostatním uchazečům je určena česká akreditace. V rámci česky akreditovaného programu lze volit mezi třemi studijními plány (jednooborový, hlavní a vedlejší), v rámci anglicky akreditovaného programu je plán pouze jeden (jednooborový).
Přijímací zkoušky v anglicky akreditovaném programu nevyžadují fyzickou přítomnost uchazeče, jsou založeny na materiálech přiložených k přihlášce.
V česky akreditovaném programu sestává přijímací zkouška z TSP (Testu studijních předpokladů, organizovaného univerzitou) a z oborového testu organizovaného KAA.

Představení studijního programu

V programu Anglický jazyk a literatura si osvojíte základní znalosti historie, kultury a literatury anglicky mluvících zemí, zejména pak Velké Británie, USA, Kanady a Austrálie, získáte přehled o teorii a funkcích jazyka s důrazem na angličtinu a také o teorii a praxi překladu. Jednotlivé přednášky a semináře založené na diskuzích v menších skupinách u vás rozvinou schopnosti analytického a kritického myšlení, naučí vás samostatně a kreativně pracovat a adekvátně se v angličtině vyjadřovat písemnou i ústní formou.

S výjimkou několika překladových kurzů probíhá veškerá výuka a zkoušení v angličtině. Kromě kmenových vyučujících, včetně rodilých mluvčích, doplňují výuku i hostující přednášející ze zahraničí, a to v rámci tzv. intenzivních kurzů. Témata těchto kurzů zahrnují současnou popkulturu, interdisciplinární a kreativní výuku či specifické kulturní fenomény. V minulosti šlo například o kurz věnovaný angloamerické seriálové produkci, turistice v literatuře nebo trilogii Pán prstenů.

V rámci studia si nejen zdokonalíte angličtinu na úroveň B2-C1, ale naučíte se v angličtině připravit prezentaci, napsat argumentační esej, kriticky zhodnotit film či literární text a také napsat delší odbornou práci. Můžete také vycestovat do zahraničí na naše partnerské univerzity ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Francii, Švédsku, Finsku, Belgii a dalších zemích.

Katedra anglistiky a amerikanistiky podporuje i rozmanitý spolkový život: naši studenti a studentky tak každoročně připraví premiéru divadelní hry ve studentském divadle Gypsywood Players, organizují Halloween a Noc kreativity v rámci klubu studentů anglistiky Escape či píší do studentských časopisů Re:Views a KAArdian.

Je studium anglistiky a amerikanistiky pro vás?

Baví vás poznávat, jak funguje jazyk, literatura, kultura, film? Rádi čtete, diskutujete a učíte se kriticky přemýšlet? Zajímá vás historie anglicky mluvících zemí? Pak jste si vybrali správně!

Praxe

Praxe v tomto studijním oboru není povinnou součástí studia. Můžete nicméně vycestovat do zahraničí na tzv. Erasmus+ stáž, kde uplatníte nabyté poznatky a získáte praxi na rozmanitých pozicích. Například ve vzdělávacích institucích, neziskových organizacích nebo překladatelských agenturách.

Navazující studium

Ve studiu můžete pokračovat v navazujícím magisterském programu filologickém, areálově zaměřeném, učitelském nebo v překladatelské specializaci. Nabízí se tak studium v programech Anglický jazyk a literatura, Severoamerická studia, Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy či Překladatelství anglického jazyka.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto programu budete schopni komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a budete vybaveni vědomostmi o kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí. Kromě práce v oboru – výuka angličtiny, překladatelství, tlumočnictví – se uplatníte i v jiných profesích, které vyžadují schopnost samostatného, kritického a kreativního myšlení, výbornou vyjadřovací schopnost a dobré jazykové kompetence. Jde například o redaktorskou činnost, publicistiku, cestovní ruch, neziskový sektor či zahraniční oddělení firem.

... o magisterské studium

V magisterském studiu nabízí KAA čtyři studijní programy (Anglický jazyk a literatura, Překladatelství anglického jazyka, Severoamerická kulturní studia a Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy). Programy Anglický jazyka a literatura (jednooborové prezenční a kombinované) a Severoamerická kulturní studia (specializace Anglofonní a frankofonní areály a Anglofonní a hispanofonní areály) nabízíme ve dvou akreditacích (česká a anglická; rozdíl mezi oběma akreditacemi je stejný jako u bakalářského studia výše), zbylé dva programy Překladatelství anglického jazyka (jednooborové prezenční) a Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové prezenční a kombinované a sdružené hlavní/vedlejší) pouze v české akreditaci.

Představení studijního programu

Studijní program Anglický jazyk a literatura se člení na dvě studijní zaměření – Lingvistiku a Literaturu a kulturní studia. Každý student si zvolí jedno z nich. Všichni studenti musejí absolvovat pět povinných kurzů. Zbytek programu sestává z nepovinně volitelných předmětů, které si studenti vybírají na základě zvoleného zaměření. Téma magisterské diplomové práce si studenti volí na základě svého zaměření a absolvovaných kurzů. S výjimkou některých kurzů se zaměřením na překlad je jazykem veškeré výuky, studentských prací a zkoušek v tomto studijním programu angličtina.

Kromě kmenových vyučujících, včetně rodilých mluvčích, doplňují výuku i hostující přednášející ze zahraničí, a to v rámci tzv. intenzivních kurzů. Témata těchto kurzů zahrnují současnou popkulturu, jazyk a komunikaci v médiích, interdisciplinární a kreativní výuku či specifické kulturní fenomény. V minulosti šlo například o kurz věnovaný jazyku sociálních sítí, angloamerické seriálové produkci, překladu titulků pro festivaly, turistice v literatuře nebo trilogii Pán prstenů.

Můžete také vycestovat do zahraničí na naše partnerské univerzity ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Francii, Švédsku, Finsku, Belgii a dalších zemích.

Katedra anglistiky a amerikanistiky podporuje i rozmanitý spolkový život: naši studenti a studentky tak každoročně připraví premiéru divadelní hry ve studentském divadle Gypsywood Players, organizují Halloween a Noc kreativity v rámci klubu studentů anglistiky Escape či píší do studentských časopisů Re:Views a KAArdian.

Je studium anglistiky a amerikanistiky pro vás?

Baví vás poznávat, jak funguje jazyk, literatura, kultura, film? Rádi čtete, diskutujete a učíte se kriticky přemýšlet? Zajímá vás historie anglicky mluvících zemí? Pak jste si vybrali správně!

Praxe

Praxe v tomto studijním oboru není povinnou součástí studia. Můžete nicméně vycestovat do zahraničí na tzv. Erasmus+ stáž, kde uplatníte nabyté poznatky a získáte praxi na rozmanitých pozicích. Například ve vzdělávacích institucích, neziskových organizacích nebo překladatelských agenturách.

Navazující studium

V případě splnění podmínek přijetí je možné pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech Anglická jazykověda nebo Literatury v angličtině. Další studium je možné v prezenční i kombinované formě.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je schopen komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a je vybaven vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu. Absolvent je schopen analyzovat specifické formy a funkce jazyka s ohledem na komunikaci v různých žánrech a situacích. Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch, pedagogická činnost na středních a vysokých školách) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost.

... o doktorské studium

Katedra anglistiky a amerikanistiky nabízí doktorské studium v těchto programech:

 • Anglická jazykověda (určeno pro uchazeče se znalostí češtiny blízké úrovni rodilých mluvčích; většina výuky přesto probíhá v angličtině). Program lze studovat
  • bez specializace
  • se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika
  • se specializací Překladatelství angličtiny a češtiny
 • English Linguistics (určeno pro uchazeče bez znalosti češtiny; v programu se platí školné). Program lze studovat
  • bez specializace
  • se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika
 • Literatury v angličtině (určeno pro uchazeče se znalostí češtiny blízké úrovni rodilých mluvčích; většina výuky přesto probíhá v angličtině). Program lze studovat
  • bez specializace
  • se specializací Intermediální a mezikulturní komunikace
 • Literatures in English (určeno pro uchazeče bez znalosti češtiny; v programu se platí školné).

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info