Informace pro uchazeče

... o bakalářské studium

V bakalářském studiu KAA nabízí pouze jeden studijní program. Tento program se nabízí ve dvou akreditacích (v české (Anglický jazyk a literatura) a v anglické (English Language and Literature)). Anglická akreditace je určena hlavně pro zahraniční studenty, kteří se nemohou dostavit na přijímací zkoušky, případně jejich čeština nestačí na zvládnutí TSP. Ostatním uchazečům je určena česká akreditace. V rámci česky akreditovaného programu lze volit mezi třemi studijními plány (jednooborový, hlavní a vedlejší) v rámci anglický akreditovaného programu pouze jeden (jednooborový).

Představení studijního programu

V programu Anglický jazyk a literatura si osvojíte základní znalosti historie, kultury a literatury anglicky mluvících zemí, zejména pak Velké Británie, USA, Kanady a Austrálie, získáte přehled o teorii a funkcích jazyka s důrazem na angličtinu a také o teorii a praxi překladu. Jednotlivé přednášky a semináře založené na diskuzích v menších skupinách u vás rozvinou schopnosti analytického a kritického myšlení, naučí vás samostatně a kreativně pracovat a adekvátně se v angličtině vyjadřovat písemnou i ústní formou.

S výjimkou několika překladových kurzů probíhá veškerá výuka a zkoušení v angličtině. Kromě kmenových vyučujících, včetně rodilých mluvčích, doplňují výuku i hostující přednášející ze zahraničí, a to v rámci tzv. intenzivních kurzů. Témata těchto kurzů zahrnují současnou popkulturu, interdisciplinární a kreativní výuku či specifické kulturní fenomény. V minulosti šlo například o kurz věnovaný angloamerické seriálové produkci, turistice v literatuře nebo trilogii Pán prstenů.

V rámci studia si nejen zdokonalíte angličtinu na úroveň B2-C1, ale naučíte se v angličtině připravit prezentaci, napsat argumentační esej, kriticky zhodnotit film či literární text a také napsat delší odbornou práci. Můžete také vycestovat do zahraničí na naše partnerské univerzity ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Francii, Švédsku, Finsku, Belgii a dalších zemích.

Katedra anglistiky a amerikanistiky podporuje i rozmanitý spolkový život: naši studenti a studentky tak každoročně připraví premiéru divadelní hry ve studentském divadle Gypsywood Players, organizují Halloween a Noc kreativity v rámci klubu studentů anglistiky Escape či píší do studentských časopisů Re:Views a KAArdian.

Je studium anglistiky a amerikanistiky pro vás?

Baví vás poznávat, jak funguje jazyk, literatura, kultura, film? Rádi čtete, diskutujete a učíte se kriticky přemýšlet? Zajímá vás historie anglicky mluvících zemí? Pak jste si vybrali správně!

Praxe

Praxe v tomto studijním oboru není povinnou součástí studia. Můžete nicméně vycestovat do zahraničí na tzv. Erasmus+ stáž, kde uplatníte nabyté poznatky a získáte praxi na rozmanitých pozicích. Například ve vzdělávacích institucích, neziskových organizacích nebo překladatelských agenturách.

Navazující studium

Ve studiu můžete pokračovat v navazujícím magisterském programu filologickém, areálově zaměřeném, učitelském nebo v překladatelské specializaci. Nabízí se tak studium v programech Anglický jazyk a literatura, Severoamerická studia, Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy či Překladatelství anglického jazyka.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto programu budete schopni komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a budete vybaveni vědomostmi o kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí. Kromě práce v oboru – výuka angličtiny, překladatelství, tlumočnictví – se uplatníte i v jiných profesích, které vyžadují schopnost samostatného, kritického a kreativního myšlení, výbornou vyjadřovací schopnost a dobré jazykové kompetence. Jde například o redaktorskou činnost, publicistiku, cestovní ruch, neziskový sektor či zahraniční oddělení firem.

... o magisterské studium

V magisterkém studiu KAA nabízí 4 studijní programy (Anglický jazyk a literatura, Překladatelství anglického jazyka, Severoamerická kulturní studia a Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy). Programy Anglický jazyka a literatura (jednooborové prezenční a kombinované) a Severoamerická kulturní studia (specializace Anglofonní a frankofonní areály a Anglofonní a hispanofonní areály) nabízíme ve dvou akreditacích (česká a anglická), zbylé dva programy Překladatelství anglického jazyka (jednooborové prezenční) a Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové prezenční a kombinované a sdružené hlavní/vedlejší) pouze v české akreditaci.

Představení studijního programu

Studijní program Anglický jazyk a literatura se člení na dvě studijní zaměření – Lingvistiku a Literaturu a kulturní studia. Každý student si zvolí jedno z nich. Všichni studenti musejí absolvovat pět povinných kurzů. Zbytek programu sestává z nepovinně volitelných předmětů, které si studenti vybírají na základě zvoleného zaměření. Téma magisterské diplomové práce si studenti volí na základě svého zaměření a absolvovaných kurzů. S výjimkou některých kurzů se zaměřením na překlad je jazykem veškeré výuky, studentských prací a zkoušek v tomto studijním programu angličtina.

Kromě kmenových vyučujících, včetně rodilých mluvčích, doplňují výuku i hostující přednášející ze zahraničí, a to v rámci tzv. intenzivních kurzů. Témata těchto kurzů zahrnují současnou popkulturu, jazyk a komunikaci v médiích, interdisciplinární a kreativní výuku či specifické kulturní fenomény. V minulosti šlo například o kurz věnovaný jazyku sociálních sítí, angloamerické seriálové produkci, překladu titulků pro festivaly, turistice v literatuře nebo trilogii Pán prstenů.

Můžete také vycestovat do zahraničí na naše partnerské univerzity ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Francii, Švédsku, Finsku, Belgii a dalších zemích.

Katedra anglistiky a amerikanistiky podporuje i rozmanitý spolkový život: naši studenti a studentky tak každoročně připraví premiéru divadelní hry ve studentském divadle Gypsywood Players, organizují Halloween a Noc kreativity v rámci klubu studentů anglistiky Escape či píší do studentských časopisů Re:Views a KAArdian.

Je studium anglistiky a amerikanistiky pro vás?

Baví vás poznávat, jak funguje jazyk, literatura, kultura, film? Rádi čtete, diskutujete a učíte se kriticky přemýšlet? Zajímá vás historie anglicky mluvících zemí? Pak jste si vybrali správně!

Praxe

Praxe v tomto studijním oboru není povinnou součástí studia. Můžete nicméně vycestovat do zahraničí na tzv. Erasmus+ stáž, kde uplatníte nabyté poznatky a získáte praxi na rozmanitých pozicích. Například ve vzdělávacích institucích, neziskových organizacích nebo překladatelských agenturách.

Navazující studium

V případě splnění podmínek přijetí je možné pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech Anglická jazykověda nebo Literatury v angličtině. Další studium je možné v prezenční i kombinované formě.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je schopen komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a je vybaven vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu. Absolvent je schopen analyzovat specifické formy a funkce jazyka s ohledem na komunikaci v různých žánrech a situacích. Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch, pedagogická činnost na středních a vysokých školách) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost.

... o doktorské studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info