Studijní plán

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška má dvě části:
1. Obhajoba diplomové práce
2. Anglický jazyk a literatura
Druhou část SZZ tvoří ústní zkouška z odborné literatury v rámci
zaměření, které si student volí během studia formou výběru povinně
volitelných předmětů a s ohledem na zaměření své diplomové práce.
Aktuální seznamy literatury pro jednotlivá odborná zaměření jsou k
dispozici na
http://anglistika.phil.muni.cz/studium/informace-ke-studiu/books-master-s-state-exam.
V rámci těchto seznamů si studenti povinně volí 2 ze 4 doporučených
přehledových textů v rámci svého zaměření (např. Bloom/Eagleton a
Brantlinger/Jenks u literárně-kulturologického a
Crystal/Svartvik&Leech a Firbas/Vachek u jazykovědného zaměření).
Další 3 knihy si vybírají ze tří skupin tak, aby v rámci studentova
odborného zaměření byly pokryty relevantní disciplíny. Cílem zkoušky
je prověřit odborné znalosti studenta formou otevřeného dialogu, a to
s ohledem na povědomí o historickém kontextu i aktuálním stavu vědění
v daném oboru.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Music in America: How it shaped and reflected the 1960s and 1970s US culture
(http://is.muni.cz/th/443306/ff_m/)
Police Violence against African Americans: Black Panthers and Black Lives Matter
(http://is.muni.cz/th/382942/ff_m/)
Aspects of Carnivalesque in Selected Novels by Margaret Atwood (http://is.muni.cz/th/330818/ff_m/)
Soldier Archetypes in The Second World War Films (http://is.muni.cz/th/383559/ff_m/)
Toward the Conversationalization of Public Discourse: Showbiz Vlog News
(http://is.muni.cz/th/369579/ff_m/)
Articulation of Canadian Identity through Don Cherry's Coach's Corner
(http://is.muni.cz/th/382652/ff_m_b1/)
The Passive Voice in Business English
(http://is.muni.cz/th/360966/ff_m/)


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty


Kód Název Garant Kreditů Semestr
FF:AJL50001 Teorie literatury a kultury I M. Franková 8 1
FF:AJL50002 Teorie literatury a kultury II T. Pospíšil 8 2
FF:AJL50003 Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasová 8 2
FF:AJL50004 Moderní lingvistika J. Chovanec 8 1
FF:AJL50005 Anglická filologie v českém prostředí N. Kudrnáčová 8 3
FF:AJL51000 Zkouška z anglického jazyka K. Tomková - 3
FF:AJL51100 Ústní zkouška z anglického jazyka K. Tomková - 3
FF:AJL59801 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Smith 5 3
FF:AJL59802 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Smith 15 4
FF:AJL59850 Magisterská diplomová práce J. Chovanec - 4
      60 kreditů  

Povinně volitelné předměty

Student musí absolvovat povinně volitelné předměty v rámci zaměření v rozsahu min. 36 kreditů, kromě toho také mimo své zaměření v rozsahu min. 18 kreditů, tj. celkem 54 kreditů.

Kód Název Garant Kreditů
FF:AJL52065 Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčová 6
FF:AJL52066 Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomková 6
FF:AJL52068 Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčová 6
FF:AJL52082 Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclová 6
FF:AJL52083 Stylistika: Jazyk v médiích J. Chovanec 6
FF:AJL52087 Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovanec 6
FF:AJL52089 Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva K. Tomková 6
FF:AJL52091 Sociolingvistika: Dimenze interkulturní komunikace J. Chovanec 6
FF:AJL52093 Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomková 6
FF:AJL52098 Analýza jazyka mluvených médií J. Chovanec 6
FF:AJL54054 Současné britské spisovatelky M. Franková 6
FF:AJL54055 Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka M. Franková 6
FF:AJL54090 Teorie Biografie M. Kaylor 6
FF:AJL54101 Dramatik Tom Stoppard T. Kačer 6
FF:AJL55056 Dramatik Arthur Miller T. Kačer 6
FF:AJL56071 John Milton's 'Paradise Lost' and the British Civil War S. Hardy 6
FF:AJL57051 Současné indiánské komunity M. Horáková 6
FF:AJL57053 Občanská a lidská práva: srovnávací pohled M. Horáková 6
FF:AJL57075 Philip K. Dick on Screen F. Krajník 6
FF:AJL58056 Rozmanitost kanadské zkušenosti: kanadský film od 70. let do současnosti T. Pospíšil 6
FF:AJL58084 Austrálie domorodých obyvatel M. Horáková 6
FF:AJL59054 Překlad dětské literatury J. Rambousek 6
FF:AJL59055 Carrollova "Alice" v češtině J. Rambousek 6
FF:AJL59066 Styl a překlad R. Kamenická 6

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info