Anglický jazyk a literatura (česká akreditace, 2019 a dále, jednooborový studijní plán)

Součásti SZZ a jejich obsah

1. Písemná zkouška z lingvistiky (test), praktického jazyka (test), literatury (esej) a kulturních studií (esej).
Lingvistika: Test má devět částí, každá z nich je zaměřena na ověření vědomostí jedné z lingvistických disciplín. První dvě části odpovídají povinným předmětům, zbývající části povinně volitelným lingvistickým předmětům z nabídky kurzů vyučovaných na KAA v rámci bakalářského studia. Student musí zodpovědět první dvě části, ze zbylých sedmi vybírá dvě. Délka testu je 70 minut.
Praktický jazyk: Test (90 minut) se skládá ze tří částí, porozumění textu, použití angličtiny a poslechu.
Literatura: Formou eseje studenti zodpoví jednu ze šesti otázek, které mají obecnější a komparativní charakter a pokrývají znalosti z více než jednoho kurzu. Délka zkoušky je 120 minut.
Kulturní studia: Formou eseje studenti zodpoví jednu ze šesti otázek, které mají obecnější a komparativní charakter a pokrývají znalosti z více než jednoho kurzu. Délka zkoušky je 120 minut.

2. Obhajoba diplomové práce v délce asi 15 minut (platí jen pro jednooborové studenty nebo studenty, kteří mají program jako hlavní). Skládá se ze stručného představení diplomové práce a hlavích závěrů, reakce na posudky školitele a oponenta, a případně další diskuze.

Více informací na webu KAA:
http://anglistika.phil.muni.cz/studium/informace-ke-studiu/bachelors-exam

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

The Evolution of the Skinhead Subculture and its Depiction in Two Selected Movies
Comparative Analysis - Characters in J. D. Salinger's Novels and Short Stories
Vladimir Nabokov's Lolita - the Role of the Narrator, his Influence on the Story, the Devices he uses to Create a Narration favorable to his Character
English Renaissance Drama: Playwrights and Collaborative Authorship
English Spoken by Non-native Speakers and the Influence of the Speakers' Mother Tongues
Internal Lexical and Collocability


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)
Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Kreditů
PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krob zk 4
PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krob zk 4
Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Kreditů
CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňová zk 4
CJVF2B Francouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavík zk 4
CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II J. Vyorálková zk 4
CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II M. Ševečková zk 4
CJVS2B Španělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčková zk 4
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Kreditů
AJL19800 Seminář k bakalářské diplomové práci I J. Smith z 5
AJL19801 Seminář k bakalářské diplomové práci II J. Smith z 5
AJL19850 Bakalářská diplomová práce J. Smith z -

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Kreditů
AJL01001 Anglický jazyk I S. Kalová z 3
AJL01002 Anglický jazyk II S. Kalová PZk 3
AJL02003 Anglická mluvnice I - přednáška J. Pelclová z 1
AJL02004 Anglická mluvnice I - seminář J. Pelclová zk 2
AJL02005 Anglická mluvnice II - přednáška J. Pelclová zk 1
AJL02006 Anglická mluvnice II - seminář J. Pelclová zk 2
AJL02001 Úvod do lingvistiky J. Chovanec zk 6
AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie K. Tomková zk 6
AJL04000 Úvod do literatury I (přednáška) M. Horáková z 1
AJL04001 Úvod do literatury I (seminář) M. Horáková zk 5
AJL04002 Úvod do literatury II (přednáška) M. Horáková z 1
AJL04003 Úvod do literatury II (seminář) M. Horáková zk 5
AJL06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I M. Kaylor zk 3
AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II S. Hardy zk 3
AJL07001 Úvod do studia kultury USA I T. Pospíšil zk 3
AJL07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury T. Pospíšil zk 3
AJL11010 Zkouška z anglického jazyka K. Tomková zk -
AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev K. Tomková zk -
AJL11501 Mluvená angličtina K. Tomková zk 6
AJL13001 Akademické psaní M. Horáková zk 5
AJL19000 Úvod do překladu J. Rambousek zk 6

Profilující povinně volitelné předměty

Student si z nabídky povinně volitelných kurzů volí 2 kurzy týkající se lingvistiky, 1 kurz zaměřený na kulturní studia a 2 kurzy literatury (1 na americkou a 1 na britskou).

Literatura
Britská literatura
Kód Název Garant Ukončení Kreditů
AJL14000 Anglická literatura středověku M. Franková zk 6
AJL14001 Anglická literatura renesance F. Krajník zk 6
AJL14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus M. Kaylor zk 6
AJL14007 Britská literatura 1830-1890: viktoriánská literatura S. Hardy zk 6
AJL14004 Britská literatura 1890-1945 M. Kaylor zk 6
AJL14005 Britská literatura 1945 do současnosti M. Franková zk 6
Americká literatura
Kód Název Garant Ukončení Kreditů
AJL15000 Americká literatura do 1865 J. Smith zk 6
AJL15001 Americká literatura 1865 - 1910 J. Smith zk 6
AJL15006 Americká literatura 1910 - 1960 T. Pospíšil zk 6
AJL15002 Americká literatura 1960 do současnosti M. Horáková zk 6
Kulturní studia
Kód Název Garant Ukončení Kreditů
AJL16059 Britská poezie, společnost a kultura po roce 1945 S. Hardy zk 6
AJL16064 Aspekty novověké irské literatury a kultury S. Hardy zk 6
AJL18083 Současná australská literatura M. Horáková zk 6
AJL16071 Seventeenth Century Poetry, Thought, and Culture S. Hardy zk 6
AJL16072 British Empire and Imperialism: Narratives S. Hardy zk 6
AJL16073 The North: Cultural Representations of Northern England, Scotland and Wales S. Hardy zk 6
AJL16172 Contemporary Issues in US and UK Culture and Politics J. Smith zk 6
AJL17057 Afroameričané v americkém filmu T. Pospíšil zk 6
AJL17050 Etnografie severoamerických Indiánů M. Horáková zk 6
AJL17051 Úvod do afroamerické historie a kultury T. Pospíšil zk 6
AJL17053 Americký vědecko-fantastický film T. Pospíšil zk 6
AJL17059 Americké zeměpisy T. Pospíšil zk 6
AJL16171 Gay studia M. Kaylor zk 6

Lingvistika

Kód Název Garant Ukončení Kreditů
AJL12070 Úvod do sociolingvistiky J. Chovanec zk 6
AJL12071 Úvod do sémantiky N. Kudrnáčová zk 6
AJL12102 Úvod do funkční syntaxe J. Chamonikolasová zk 6
AJL12103 Úvod do morfologie a lexikologie N. Kudrnáčová zk 6
AJL12104 Úvod do stylistiky J. Pelclová zk 6

Neprofilující povinně volitelné předměty

Z nabídky Volitelných předmětů na KAA musí student nasbírat minimálně 42 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Kreditů
AJL11601 Rozvoj slovní zásoby M. Horáková zk 6
AJL11613 Czenglish A M. Horáková zk 6
AJL11615 Czenglish B M. Horáková zk 6
AJL12070 Úvod do sociolingvistiky J. Chovanec zk 6
AJL12071 Úvod do sémantiky N. Kudrnáčová zk 6
AJL12102 Úvod do funkční syntaxe J. Chamonikolasová zk 6
AJL12103 Úvod do morfologie a lexikologie N. Kudrnáčová zk 6
AJL12104 Úvod do stylistiky J. Pelclová zk 6
AJL14000 Anglická literatura středověku M. Franková zk 6
AJL14001 Anglická literatura renesance F. Krajník zk 6
AJL14002 Britská literatura 18. století F. Krajník zk 6
AJL14006 Britská literatura 1770-1830: Romantismus M. Kaylor zk 6
AJL14007 Britská literatura 1830-1890: viktoriánská literatura S. Hardy zk 6
AJL14004 Britská literatura 1890-1945 M. Kaylor zk 6
AJL14005 Britská literatura 1945 do současnosti M. Franková zk 6
AJL16059 Britská poezie, společnost a kultura po roce 1945 S. Hardy zk 6
AJL14061 Britská povídka ve 20. stol. S. Hardy zk 6
AJL16072 British Empire and Imperialism: Narratives S. Hardy zk 6
AJL14070 Aspekty britské prózy poloviny 20. století S. Hardy zk 6
AJL14063 Virginia Woolf: žena, spisovatelka S. Hardy zk 6
AJL14071 Evelyn Waugh: Fiction: 1929-1962 S. Hardy zk 6
AJL15000 Americká literatura do 1865 J. Smith zk 6
AJL15001 Americká literatura 1865 - 1910 J. Smith zk 6
AJL15006 Americká literatura 1910 - 1960 T. Pospíšil zk 6
AJL15002 Americká literatura 1960 do současnosti M. Horáková zk 6
AJL15064 Americké drama a divadlo po 1945 T. Kačer zk 6
AJL16064 Aspekty novověké irské literatury a kultury S. Hardy zk 6
AJL18083 Současná australská literatura M. Horáková zk 6
AJL16071 Seventeenth Century Poetry, Thought, and Culture S. Hardy zk 6
AJL16172 Contemporary Issues in US and UK Culture and Politics J. Smith zk 6
AJL17050 Etnografie severoamerických Indiánů M. Horáková zk 6
AJL17053 Americký vědecko-fantastický film T. Pospíšil zk 6
AJL17051 Úvod do afroamerické historie a kultury T. Pospíšil zk 6
AJL17057 Afroameričané v americkém filmu T. Pospíšil zk 6
AJL17059 Americké zeměpisy T. Pospíšil zk 6
AJL16171 Gay studia M. Kaylor zk 6
AJL19022 Literární překlad žánru povídek F. Krajník zk 6
AJL19024 Rozvoj překladatelských kompetencí L. Seibertová zk 6

Volitelné předměty

Dalších 18 kreditů může student nasbírat z libovolných kurzů na MU. Těchto 18 kreditů je možno nasbírat i z nabídky KAA.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info