Bez popisku

Prof. Josef Vachek, DrSc. (1909–1996) byl významný lingvista, člen Pražského lingvistického kroužku a později jeho čestný předseda, mimořádná osobnost české anglistiky.

Na naši katedru nastoupil v roce 1945 a je vlastně zakladatelem její lingvistické sekce. Roku 1959 založil také sborníkovou řadu Brno Studies in English, která od té doby vychází bez přerušení – dnes jako odborný časopis. Působil zde pak až do roku 1962; když mu pro jeho náboženské přesvědčení hrozilo, že jeho další působení nebude možné, nabídl mu Bohuslav Havránek místo v Ústavu pro jazyk český AV ČR. (Firbas 1989: 110). Do Brna se pak už Vachek nevrátil, ani když politický tlak polevil. Působil na dalších univerzitách: rok (1968–9) jako řádný profesor v Leidenu, po návratu pak v Bratislavě a v Prešově.

Josef Vachek je autorem více než čtyř stovek publikací, od monografií přes články až po recenze. Jeho odborný rozhled pokrýval vedle nejen anglistiky, ale i obecné jazykovědy a bohemistiky. Níže připojené články charakterizují osobnost Josefa Vachka a z různých úhlů pohledu dosvědčují jeho přínos české i světové lingvistice. Omezili jsme se ovšem jen na ty, kde je prof. Vachek hlavním předmětem. Zahrnout všechny odborné články, které se na jeho dílo odvolávají nebo na něj reagují, by nebylo myslitelné.

Josef Vachek v Encyklopedii dějin města Brna
Josef Vachek ve Wikipedii

„Je podzim roku 1947 a v prosemináři prof. Vachka probíhá první písemka ... máme si pouze zvolit heslo, abychom po opravení svůj text lépe identifikovali. Zvolil jsem heslo ,Arsenal‘ z dávných sympatií k tomuto londýnskému fotbalovému klubu. Oprava se konala za týden. Na jejím konci profesor Vachek poznamenal, že nechce porušit anonymitu písemky, ale přece jen by rád poznal toho ,pana kolegu‘ nebo ,paní kolegyni‘, co měl nebo měla chyb nejméně a co zvolil(a) heslo ,Arsenal‘. Po jistém váhání jsem se přihlásil — a dnes místopřísežně prohlašuji, že jsem tehdy netušil, že profesor Vachek byl kdysi činný jako fotbalový rozhodčí, a že jsem heslo nezvolil z důvodů nečestných a mrzkých (stejně by to nepomohlo).“

Prof. A. Bartoněk: Čtvero zastavení s profesorem Vachkem. Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách, MU: Brno 1998, s. 38.
O Josefu Vachkovi — česky
Bez popisku

Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách. Masarykova univerzita v Brně / Pražský lingvistický kroužek / Česká asociace anglistů. Vyd. Masarykova univerzita v Brně 1998. 150 stran.
Obsahuje:

  • Příspěvky přednesené na vzpomínkovém večeru v Pražském lingvistickém kroužku 6. května 1996 — s. 7
   Oldřich Leška / Jan Firbas / Libuše Dušková / Eva Hajičová / Petr Sgall / Miloš Dokulil / Zdeněk Hlavsa (vyšlo v SaS 57/3) / Jaroslav Peprník / Oldřich Švarý / Igor Němec
  • Vzpomínky žáků a kolegů pana profesora — s. 35
   Anglický seminář Brno (tým dnešní KAA) / Greta Ballová / Antonín Bartoněk / Irena Čapková / Jan Čermák / Josef Filipec / František Fröhlich / Eva Halíková / Josef Hladký / Jan Chloupek / Gabriela Knutová / Ljubov Lízalová / Vladinmíra Miňovská / Pavel Novák / Lidmila Pantůčková / Svatopluk Štech ml. / Svatopluk Štech st. / Jarmila Tárnyiková / Pavel Trost
  • Dopisy Viléma Mathesia Josefu Vachkovi — s. 71
  • Dopis Josefa Vachka Vilému Mathesiovi — s. 133
  • Poznámky — s. 136
  • Jmenný rejstřík — s. 141

1969

1989

1970

2006

O Josefu Vachkovi — anglicky


1969

1976

 • Firbas, Jan: Josef Vachek's work in English and general linguistics. In: Josef Vachek: Selected writings in English and general linguistics, s. 7-14. Prague: Academia, Publishing house of the Czechoslovak Academy of Sciences / The Hague - Paris: Mouton, 1976

1979

 • Firbas, Jan: Professor Josef Vachek septuagenarian (K sedmdesátinám profesora Josefa Vachka). In: Brno studies in English. 1979, sv. 13 = Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada K, germanisticko-anglistická. 1979, roč. 28, č. K1, s. 9-21.

1989

1991

1993

1997

2009

Bez popisku
Publikace Josefa Vachka

Bibliografie vydaných prací Josefa Vachka čítá 453 položek, odkazujeme na soupis pořízený prof. Hladkým a publikovaný v r. 1997:

Značná část článků je dostupná online, mj. v Digitální knihovně Filozofické fakulty MU, případně jinde na internetu.


Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info