Standardní délka studia je 6 semestrů. Tento studijní program je svou strukturou paralelní k denní formě s tím rozdílem, že student musí absolvovat všechny kurzy v nabídce katedry – všechny kurzy jsou pro něj povinné. KAA vzhledem k této stavbě programu nedoporučuje jakékoliv přerušení studia, resp. v případě přerušení je doporučená délka 2 roky.

Student musí kromě požadavků oboru dále složit zkoušku z jednoho cizího jazyka (francouzština, němčina, ruština nebo španělština s kódy CJV%) na úrovni pro Bc. studenty. Student musí dále složit zkoušku z Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů (PHK0001) nabízené na Katedře filozofie.

Aby se student mohl přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské (kód AJ19999) na konci bakalářského studia, musí na KAA získat minimálně 172 kreditů. Během svého studia se student musí řídit doporučeným průchodem studia a prerekvizitami, které jsou uvedeny v Podrobných informacích o předmětu v Informačním systému MU.

Kontaktní výuka bude probíhat v podobě pěti předmětových bloků za semestr. Tato setkání se uskuteční vždy v pátek; studenti budou o konkrétních datech či změnách informováni s dostatečným předstihem (posuny způsobené např. státními svátky atd.).

 

A. Plánované termíny výuky v roce 2019/20:

Podzim 2019

První vyučovací den      11. října 2019

Druhý vyučovací den     25. října 2019

Třetí vyučovací den       8. listopadu 2019

Čtvrtý vyučovací den     22. listopadu 2019

Pátý vyučovací den        6. prosince 2019

 

Jaro 2020

První vyučovací den    6. března 2020

Druhý vyučovací den   20. března 2020

Třetí vyučovací den     3. dubna 2020

Čtvrtý vyučovací den   17. dubna 2020

Pátý vyučovací den     15. května 2020

 

B. Student během studia absolvuje:

a. šest kurzů praktického jazyka s kódy AJ41001 – AJ41006 (student si zapíše v každém semestru jeden takový kurz).

b. šest lingvistických kurzů s kódy AJ42xxx.  

c. kurz AJ43001 Písemný projev.

d. celkem čtyři literární kurzy s kódy AJ44xxx a AJ45xxx.

e. celkem čtyři kurzy věnující se kulturním studiím s kódy AJ46xxx a   AJ47xxx.

f. jeden kurz literatury a kultury zemí Commonwealthu s kódy AJ48xxx.

g. kurz AJ49001 Překlad.

h. na konci 4. semestru Zkoušku z anglického jazyka (AJ41010).

i. semestr před Státní zkouškou absolvovat Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev (AJ41021)

j. dalších 5 kreditů z kurzů na KAA

C. Ukončení studia

Student musí absolvovat Seminář k bakalářské diplomové práci (AJ49800, 10 kr.) a napsat a obhájit bakalářskou diplomovou práci (AJ49850).
Psaní bakalářské diplomové práce obvykle trvá minimálně dva semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě práce a plní úkoly elektronického semináře a ve druhém semestru se věnuje samotnému psaní práce, práci dokončí a odevzdá.

D. Kromě kontaktní výuky bude studijní podpora sestávat z těchto dalších dvou pilířů:

a.  Online e-learningová podpora studia v systému ELF (viz http://elf.phil.muni.cz). Každý předmět má své specifické internetové rozhraní, které studentům pomáhá s přípravou a provází je studiem daného předmětu. Tímto způsobem nejsou studenti omezeni pouze na kontaktní setkání s vyučujícími, ale mohou pracovat na jednotlivých předmětech doma, diskutovat s ostatními studenty, s vyučujícími, skládat testy atd.

Pozor: soustavná domácí příprava a práce v e-learningové aplikaci ELF bude tvořit zásadní součást studia! Setkání s vyučujícími a přednášky budou pouze navazovat a upřesňovat práci, kterou studenti udělají doma v ELFu v rámci samostatného studia.

b.  Konzultace s vyučujícími, kteří budou studentům k dispozici jak osobně v konzultačních hodinách, tak na emailu či v chatových a dalších komunikačních aplikacích implementovaných v ELFu (diskuzní fóra).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info