Dvousemestrové studium

INFORMACE O OBORU

A. Bakalářský studijní program
Anglický jazyk a literatura
Formy studia
Studium se realizuje ve dvou formách:
1. Kompletní program: tj. ucelené dvousemestrové studium všech níže uvedených kurzů (tato forma je zvláště vhodná pro zájemce, kteří se hodlají ucházet o řádné studium oboru Anglický jazyk a literatura).
2. Výběrový program: tj. studium jednotlivých vybraných předmětů z nabídky daného akademického roku. Tato forma je volně otevřena všem zájemcům, ale není určena zájemcům, kteří se hodlají ucházet o řádné studium oboru.
Rámcové podmínky studia
Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty prezenčního studia.
2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.
Náplň a harmonogram studia
ad 1. Kompletní program
Tento program lze realizovat v rámci prezenčního studia (prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce).
Pro úspěšné ukončení kompletního programu je student povinen získat 34 kreditů – všechny předměty jsou povinné:
Podzimní semestr
AJ01001 Anglický jazyk I (2 kr.)
AJ02001 Úvod do lingvistiky (4 kr.)
AJ02003 Anglická mluvnice I (1 kr.)
AJ04000 Úvod do literatury I - přednáška (1 kr.)
AJ04001 Úvod do literatury I (2 kr.)
AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I (2 kr.)
AJ07001 Úvod do studia kultury USA I (2 kr.)
Jarní semestr
AJ01002 Anglický jazyk II (2 kr.)
AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie (4 kr.)
AJ02004 Anglická mluvnice II (3 kr.)
AJ04002 Úvod do literatury II - přednáška (1 kr.)
AJ04003 Úvod do literatury II (2 kr.)
AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II (4 kr.)
AJ07002 Úvod do studia kultury USA I (4 kr.)
Student musí úspěšně složit zkoušku z předmětu AJ01002 Anglický jazyk II na konci druhého semestru.
ad 2. Výběrový program
Výběrový program umožňuje studium jednotlivých předmětů vybraných z nabídky kurzů celého bakalářského studijního programu.
Poznámky
1. Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu za následujících podmínek:
  • absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk celkem 34 kreditů
  • je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia; v případě neúspěšného absolvování přijímacího řízení požádat o prominutí výsledků přijímacího řízení
  • o přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření Katedry anglistiky a amerikanistiky.
2. Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.
Termín podání přihlášek:
Elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/od 1. 4. – 31. 7. 2018
Na přihlášku je nutno uvést vybranou formu studia (kompletní program, výběrový program – u obou variant vypsat konkrétní zvolené kurzy).
Cena
1. Kompletní program: 600,- Kč za 1 kredit, celkem 20 400 Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru
2. Výběrový program: 600 Kč za jeden kredit (tj. např. 2400 Kč za kurz s hodnotou 4 kredity).
B. Magisterský studijní program
Anglický jazyk a literatura
Forma studia
Studijní program se v magisterském studiu realizuje pouze ve formě výběrového programu v prezenční formě, tj. studium jednotlivých vybraných předmětů z nabídky daného akademického roku. Tato forma je volně otevřena všem zájemcům, ale není určena zájemcům, kteří se hodlají ucházet o řádné studium oboru.
Rámcové podmínky studia
Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.
Termín podání přihlášek:
Elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/od 1. 4. – 31. 7. 2018
Na přihlášku je nutno vypsat konkrétní zvolené kurzy.
Cena
600 Kč za jeden kredit (tj. např. 3000 Kč za kurz s hodnotou 5 kreditů).
C. Praktické pokyny pro zájemce
1. Nahlédněte na webové stránky KAA, kde získáte podrobné údaje o studiu anglického jazyka a literatury v bakalářském i magisterském studijním programu. Tyto stránky se seznamem kurzů vám pomohou zorientovat se v nabídce kurzů a zvolit si vhodnou studijní formu.
2. Na adrese http://is.muni.cz/predmety/katalog.pl si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
3. Podejte v příslušném termínu elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Na adrese http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Kateřinu Kolářovou (tel. 549 49 42 16, e-mail: katerina.kolarova@phil.muni.cz)
4. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru).
5.Podzimní semestr trvá zhruba od poloviny září do konce prosince, jarní semestr zhruba od poloviny února do konce května, aktuální data viz http://www.is.muni.cz/predmety/obdobi_vse.pl
Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách
http://www.phil.muni.cz/wkaa/
Případné dotazy adresujte na english@phil.muni.cz.
Další důležité odkazy:
http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv
http://www.rect.muni.cz/statut/radCV.htm

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info