Bakalářská státní závěrečná zkouška

Anglický jazyk a literatura - vedlejší plán

SZZ bakalářského programu Anglický jazyk a literatura ve vedlejším studijním plánu (minoru) se skládá z těchto částí:

Dopoledne: písemný test ze základů lingvistiky a překladu (test pokrývá znalosti z kurzu Úvod do lingvistiky, Úvod do překladu, Úvod do fonetiky a fonologie a Anglická mluvnice), který se skládá až ze 75 otázek a má podobu výběru z několika možností, případně doplnění slova nebo sousloví.

Odpoledne: písemný test ze základů anglofonních kulturních studií a literatury (test pokrývá znalosti z kurzu Úvod do literatury a úvod do britských a amerických studií), který se skládá až ze 75 otázek a má podobu výběru z několika možností, případně doplnění slova nebo sousloví.

 

Anglický jazyk a literatura - hlavní plán

1. Písemná zkouška z lingvistiky (test), praktického jazyka (test), literatury (esej) a kulturních studií (esej).
Lingvistika: Test má devět částí, každá z nich je zaměřena na ověření vědomostí jedné z lingvistických disciplín. První dvě části odpovídají povinným předmětům, zbývající části povinně volitelným lingvistickým předmětům z nabídky kurzů vyučovaných na KAA v rámci bakalářského studia. Student musí zodpovědět první dvě části, ze zbylých sedmi vybírá dvě. Délka testu je 70 minut.
Praktický jazyk: Zkouška z jazyka je písemný test, který se skládá ze tří částí. Délka testu je maximálně 90 minut, může se však mírně lišit v závislosti na délce jednotlivých dílčích testů.
Literatura: Formou eseje studenti zodpoví jednu ze šesti otázek, které mají obecnější a komparativní charakter a pokrývají znalosti z více než jednoho kurzu. Délka zkoušky je 120 minut.
Kulturní studia: Formou eseje studenti zodpoví jednu ze šesti otázek, které mají obecnější a komparativní charakter a pokrývají znalosti z více než jednoho kurzu. Délka zkoušky je 120 minut.

2. Obhajoba diplomové práce v délce asi 15 minut (platí jen pro jednooborové studenty nebo studenty, kteří mají program jako hlavní). Skládá se ze stručného představení diplomové práce a hlavích závěrů, reakce na posudky školitele a oponenta, a případně další diskuze.

Anglický jazyk a literatura - jednooborový, dvouoborový, imatrikulace do 2019

Bakalářská státní závěrečná zkouška z anglického jazyka a literatury se skládá ze čtyř částí (okruhů):

 1. Lingvistika
 2. Literatura
 3. Kulturní studia
 4. Praktická zkouška z jazyka

Lingvistika

Test je rozdělen do osmi částí. Každá z nich je zaměřena na ověření vědomostí jedné z lingvistických disciplín. Tyto části odpovídají osmi povinným (A) a povinně volitelným (B) lingvistickým předmětům z nabídky kurzů vyučovaných na KAA v rámci bakalářského studia. Každý student musí zodpovědět otázky částí 1 a 2 (odpovídají dvěma předmětům typu A) a dále otázky tří ze šesti zbývajících částí (volí podle toho, jaké tři předměty typu B student během studia bakalářského programu absolvoval). Test se skládá z otázek s nabídkou možností a z otázek s krátkými odpověďmi. Všechny otázky vycházejí z témat a studijních materiálů, které byly probrány v jednotlivých kurzech. Časový limit pro test je 70 minut.
 
Povinné části testu (na základě předmětů typu A):
Část 1     Úvod do lingvistiky
Část 2     Fonetika a fonologie
 
Části testu na základě předmětů typu B (student zvolí tři):
Část 3     Úvod do morfologie a lexikologie
Část 4     Úvod do funkční syntaxe
Část 5     Úvod do sémantiky
Část 6     Úvod do stylistiky
Část 7     Úvod do sociolingvistiky
Část 8     Úvod do korpusové lingvistiky

K úspěšnému splnění lingvistické části státní bakalářské zkoušky musí student získat minimálně 60 bodů ze 100.
 
Důležité upozornění pro studenty kombinované formy studia: vzhledem k odlišné struktuře kombinovaného studia se lingvistická část státní zkoušky skládá z následujících pěti částí, které jsou povinné pro všechny studenty:
 

Část 1 (AJ42001) Úvod do lingvistiky 
Část 2 (AJ42002) Úvod do fonetiky a fonologie
Část 3 (AJ42011) Úvod do lexikologie a sémantiky
Část 4 (AJ42012) Úvod do funkční syntaxe
Část 5 (AJ42013) Úvod do sociolingvistiky 
 

Test se skládá z otázek s  nabídkou možností a z otázek s krátkými odpověďmi. Všechny otázky vycházejí z témat a studijních materiálů, které byly probrány v jednotlivých kurzech. Časový limit pro test je 70 minut. K úspěšnému splnění lingvistické části státní bakalářské zkoušky musí studenti získat minimálně 60 bodů ze 100

Literatura – esej

Formou eseje studenti zodpoví jednu ze šesti otázek.

Tyto otázky nebudou zaměřeny na konkrétní období probírané v jednotlivých kurzech, budou spíše obecného charakteru a koncipovány tak, aby studenti čerpali ze znalostí děl probraných ve více než jednom kurzu. Studenti ve svých pracích mohou odkazovat i na jiná díla než ta, jež byla probrána v kurzech vyučovaných na KAA. Odpovědi však musí pojednávat o anglicky psané literatuře.

Časový limit pro tuto část zkoušky je 120 minut.

Pro úplnost uvádíme několik modelových otázek.

1. Jedním z nejefektivnějších nástrojů, kterými je formován náš pohled na literární postavy, je autorova zvolená narativní technika. Srovnejte použití narativních technik nejméně dvou autorů působících v různých obdobích či zemích.
2. S pomocí nejméně dvou děl z odlišných historických období pojednejte o vztahu mezi různými generacemi v anglické literatuře.
3. Srovnejte několik (tři a více) ženských literárních postav z historicky odlišných období (v dílech od ženských autorek a/nebo mužských autorů). Co zajímavého se lze z takového srovnání dozvědět?
4. Pojednejte o použití alegorie ve dvou či více odlišných literárních obdobích.
5. Srovnejte jednu Shakespearovu komedii či tragédii s jednou či více komediemi nebo tragédiemi od autora/autorů z různých literárních období tak, abyste ukázali rozdíly v oblastech jako jsou práce s literární postavou, formou, funkcí atd.
6. „V každém historickém období je možné najít jednoho básníka, který převyšuje všechny ostatní básníky svou schopností zachytit specifické charakteristiky daného období.“ Rozeberte tento výrok v souvislosti se dvěma či více básníky z různých zemí či období.

Literární eseje jsou hodnoceny na základě standardní stupnice užívané na MU se škálou A–F, přičemž F znamená „neprospěl/a“. Na KAA se pro převod bodů na známky užívá tato stupnice:

100–85: A
84,99–80: B
79,99–75: C
74,99–70: D
69,99–60: E
59,99–0: F

Kulturní studia – esej

Student volí jednu ze šesti otázek.

Tyto otázky budou koncipovány tak, aby studenti při formulování uspokojivé odpovědi čerpali ze znalostí získaných ve více než jednom kurzu.

Časový limit pro tuto část zkoušky je 120 minut.

Zde uvádíme několik modelových otázek okruhu kulturních studií:

1. Srovnejte formy sociální stratifikace nejméně dvou anglofonních zemí a porovnejte, jakým způsobem se projevují v beletrii, médiích či dalších oblastech kultury. Jaké poznatky se z takového srovnání dají získat?
2. Přestože se koncept „multikulturalismu“ stal v posledních letech velmi populární, mnoho kritiků poukazuje na výraznou problematičnost tohoto termínu. Popište, jak se tato problematika projevuje ve společnostech nejméně dvou zemí.
3. „Den ode dne je jasnější, že jen velmi málo ,národů‘ je monolitických, a že ve skutečnosti zahrnují velké množství regionálních identit.“ Popište, jak se toto tvrzení projevuje v kulturách nejméně dvou zemí.
4. „Nejvýznamnější změny ve společnosti v posledních padesáti letech se odehrály v oblasti genderu.“ Do jaké míry s tímto výrokem souhlasíte či nesouhlasíte? Do vaší odpovědi zahrňte dvě různé společnosti.
5. Rozeberte nejméně dva z následujících termínů v kontextu současné Velké Británie a tam, kde je to vhodné, popište, co mají společného: dědictví, rasa, ideologie, rodina, „viktoriánské hodnoty“.
6. Vyrovnání se s minulostí a jejími přežitky za účelem pochopení současnosti je problém, se kterým se potýkají zejména bývalé kolonie. Ukažte, jak se výše uvedené projevuje v literatuře, umění, filmu atd. dvou bývalých kolonií.

Eseje jsou hodnoceny na základě standardní stupnice užívané na MU se škálou A–F, přičemž F znamená „neprospěl/a“. Na KAA se pro převod bodů na známky užívá tato stupnice:

100–85: A
84,99–80: B
79,99–75: C
74,99–70: D
69,99–60: E
59,99–0: F

 Zkouška z jazyka

Zkouška z jazyka je písemný test, který se skládá ze tří částí. Délka testu je maximálně 90 minut, může se však mírně lišit v závislosti na délce jednotlivých dílčích testů.

1) Porozumění textu

Testuje se schopnost studentů porozumět významu anglicky psaných textů na úrovni slova, věty, odstavce a celého textu.

2) Použití angličtiny

Schopnost studentů používat angličtinu je testována různými druhy úkolů, které zjišťují, jak dobře studenti ovládají gramatiku a slovní zásobu a jak jsou schopni shrnout informace.

3) Poslech

Studenti prokazují schopnost porozumět široké škále mluvených materiálů včetně přednášek, zpravodajských relací a veřejných oznámení.
Maximální počet bodů, který může být v písemné části dosažen, je 100. K úspěšnému splnění písemné části musí studenti získat minimálně 60 bodů.

Studenti, kteří jsou držiteli jednoho z následujících mezinárodních certifikátů, mohou požádat o uznání této části zkoušky, a to níže uvedeným způsobem. Žádost o uznání musí být odevzdána nejméně 30 dní před datem konání bakalářské státní zkoušky.

CPE – Certificate in Proficency in English

 • Hodnocení A: 85 bodů (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)
 • Hodnocení B: 80 bodů (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)
 • Hodnocení C: 74,9 bodů (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)

IELTS (International English Language Testing System) – pouze akademický modul zkoušky!!!

Výsledek testu musí být min. 7,5 bodů, KAA výsledky uznává takto:

 • Hodnocení A: 8,6 – 9,0 (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)
 • Hodnocení B: 8,0 – 8,5 (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)
 • Hodnocení C: 7,5 – 7,9 (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)

Anglický jazyk a literatura - jednooborový, imatrikulace 2019 a později

Bakalářská státní závěrečná zkouška z anglického jazyka a literatury se skládá ze čtyř částí (okruhů):

 1. Lingvistika
 2. Literatura
 3. Kulturní studia
 4. Praktická zkouška z jazyka

Lingvistika

Test je rozdělen do osmi částí. Každá z nich je zaměřena na ověření vědomostí jedné z lingvistických disciplín. Tyto části odpovídají osmi povinným (A) a povinně volitelným (B) lingvistickým předmětům z nabídky kurzů vyučovaných na KAA v rámci bakalářského studia. Každý student musí zodpovědět otázky částí 1 a 2 (odpovídají dvěma předmětům typu A) a dále otázky dvou ze šesti zbývajících částí (volí podle toho, jaké dva předměty typu B student během studia bakalářského programu absolvoval). Test se skládá z otázek s nabídkou možností a z otázek s krátkými odpověďmi. Všechny otázky vycházejí z témat a studijních materiálů, které byly probrány v jednotlivých kurzech. Časový limit pro test je 70 minut.

Povinné části testu (na základě předmětů typu A):
Část 1 Úvod do lingvistiky
Část 2 Fonetika a fonologie

Části testu na základě předmětů typu B (student zvolí dva):
Část 3 Úvod do morfologie a lexikologie
Část 4 Úvod do funkční syntaxe
Část 5 Úvod do sémantiky
Část 6 Úvod do stylistiky
Část 7 Úvod do sociolingvistiky
Část 8 Úvod do korpusové lingvistiky

K úspěšnému splnění lingvistické části státní bakalářské zkoušky musí student získat minimálně 60 bodů ze 100.

Literatura – esej

Formou eseje studenti zodpoví jednu ze šesti otázek.

Tyto otázky nebudou zaměřeny na konkrétní období probírané v jednotlivých kurzech, budou spíše obecného charakteru a koncipovány tak, aby studenti čerpali ze znalostí děl probraných ve více než jednom kurzu. Studenti ve svých pracích mohou odkazovat i na jiná díla než ta, jež byla probrána v kurzech vyučovaných na KAA. Odpovědi však musí pojednávat o anglicky psané literatuře.

Časový limit pro tuto část zkoušky je 120 minut.

Pro úplnost uvádíme několik modelových otázek.

1. Jedním z nejefektivnějších nástrojů, kterými je formován náš pohled na literární postavy, je autorova zvolená narativní technika. Srovnejte použití narativních technik nejméně dvou autorů působících v různých obdobích či zemích.
2. S pomocí nejméně dvou děl z odlišných historických období pojednejte o vztahu mezi různými generacemi v anglické literatuře.
3. Srovnejte několik (tři a více) ženských literárních postav z historicky odlišných období (v dílech od ženských autorek a/nebo mužských autorů). Co zajímavého se lze z takového srovnání dozvědět?
4. Pojednejte o použití alegorie ve dvou či více odlišných literárních obdobích.
5. Srovnejte jednu Shakespearovu komedii či tragédii s jednou či více komediemi nebo tragédiemi od autora/autorů z různých literárních období tak, abyste ukázali rozdíly v oblastech jako jsou práce s literární postavou, formou, funkcí atd.
6. „V každém historickém období je možné najít jednoho básníka, který převyšuje všechny ostatní básníky svou schopností zachytit specifické charakteristiky daného období.“ Rozeberte tento výrok v souvislosti se dvěma či více básníky z různých zemí či období.

Literární eseje jsou hodnoceny na základě standardní stupnice užívané na MU se škálou A–F, přičemž F znamená „neprospěl/a“. Na KAA se pro převod bodů na známky užívá tato stupnice:

100–85: A
84,99–80: B
79,99–75: C
74,99–70: D
69,99–60: E
59,99–0: F

Kulturní studia – esej

Student volí jednu ze šesti otázek.

Tyto otázky budou koncipovány tak, aby studenti při formulování uspokojivé odpovědi čerpali ze znalostí získaných ve více než jednom kurzu.

Časový limit pro tuto část zkoušky je 120 minut.

Zde uvádíme několik modelových otázek okruhu kulturních studií:

1. Srovnejte formy sociální stratifikace nejméně dvou anglofonních zemí a porovnejte, jakým způsobem se projevují v beletrii, médiích či dalších oblastech kultury. Jaké poznatky se z takového srovnání dají získat?
2. Přestože se koncept „multikulturalismu“ stal v posledních letech velmi populární, mnoho kritiků poukazuje na výraznou problematičnost tohoto termínu. Popište, jak se tato problematika projevuje ve společnostech nejméně dvou zemí.
3. „Den ode dne je jasnější, že jen velmi málo ,národů‘ je monolitických, a že ve skutečnosti zahrnují velké množství regionálních identit.“ Popište, jak se toto tvrzení projevuje v kulturách nejméně dvou zemí.
4. „Nejvýznamnější změny ve společnosti v posledních padesáti letech se odehrály v oblasti genderu.“ Do jaké míry s tímto výrokem souhlasíte či nesouhlasíte? Do vaší odpovědi zahrňte dvě různé společnosti.
5. Rozeberte nejméně dva z následujících termínů v kontextu současné Velké Británie a tam, kde je to vhodné, popište, co mají společného: dědictví, rasa, ideologie, rodina, „viktoriánské hodnoty“.
6. Vyrovnání se s minulostí a jejími přežitky za účelem pochopení současnosti je problém, se kterým se potýkají zejména bývalé kolonie. Ukažte, jak se výše uvedené projevuje v literatuře, umění, filmu atd. dvou bývalých kolonií.

Eseje jsou hodnoceny na základě standardní stupnice užívané na MU se škálou A–F, přičemž F znamená „neprospěl/a“. Na KAA se pro převod bodů na známky užívá tato stupnice:

100–85: A
84,99–80: B
79,99–75: C
74,99–70: D
69,99–60: E
59,99–0: F

Zkouška z jazyka

Zkouška z jazyka je písemný test, který se skládá ze tří částí. Délka testu je maximálně 90 minut, může se však mírně lišit v závislosti na délce jednotlivých dílčích testů.

1) Porozumění textu

Testuje se schopnost studentů porozumět významu anglicky psaných textů na úrovni slova, věty, odstavce a celého textu.

2) Použití angličtiny

Schopnost studentů používat angličtinu je testována různými druhy úkolů, které zjišťují, jak dobře studenti ovládají gramatiku a slovní zásobu a jak jsou schopni shrnout informace.

3) Poslech

Studenti prokazují schopnost porozumět široké škále mluvených materiálů včetně přednášek, zpravodajských relací a veřejných oznámení.
Maximální počet bodů, který může být v písemné části dosažen, je 100. K úspěšnému splnění písemné části musí studenti získat minimálně 60 bodů.

Studenti, kteří jsou držiteli jednoho z následujících mezinárodních certifikátů, mohou požádat o uznání této části zkoušky, a to níže uvedeným způsobem. Žádost o uznání musí být odevzdána nejméně 30 dní před datem konání bakalářské státní zkoušky.

CPE – Certificate in Proficency in English

 • Hodnocení A: 85 bodů (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)
 • Hodnocení B: 80 bodů (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)
 • Hodnocení C: 74,9 bodů (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)

IELTS (International English Language Testing System) – pouze akademický modul zkoušky!!!

Výsledek testu musí být min. 7,5 bodů, KAA výsledky uznává takto:

 • Hodnocení A: 8,6 – 9,0 (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)
 • Hodnocení B: 8,0 – 8,5 (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)
 • Hodnocení C: 7,5 – 7,9 (dílčí hodnocení Bc. zkoušky)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info