Bakalářská diplomová práce

Předepsaný rozsah bakalářské diplomové práce: minimum 65 000 znaků (s mezerami) a maximum 85 000 znaků. Při překročení limitu je nutné uvést v metodologické části práce vysvětlení, jinak bude práce po formální stránce hodnocena „F“.

Rozsah zahrnuje poznámkový aparát, vysvětlivky a soupis použité literatury. Nepočítají se do něj titulní strany, obsah, poděkování a přílohy.

Studenti ve vedlejším studijním plánu na KAA žádnou oborovou práci nepíší. 

Termíny odevzdání diplomových prací jsou:

Pro podzimní semestr je termín stanoven na 30.11. (státní zkoušky v lednu/únoru)
Pro jarní semestr je termín stanoven na 30.4. (státní zkoušky v červnu)

Forma odevzdání:
Kromě elektronického odevzdání (do archivu závěrečné práce a do odevzdávárny v rámci kurzu Diplomová práce) je nutné odevzdat ještě tištěný výtisk (stačí kroužková nebo termovazba) na sekretariátu KAA.

Šablona závěrečné práce

V případě, že si studenti nejsou jisti, jak přesně uvedená doporučení dodržovat, doporučujeme konzultovat tuto záležitost s vedoucím práce.


Standardní délka studia tohoto programu je šest semestrů. V šestém semestru se tedy studenti primárně věnují psaní bakalářské diplomové práce. Samotnému psaní však nezbytně předchází rozsáhlý výzkum a důkladná příprava. Výzkum by měl být z převážné části hotov na konci předposledního semestru studia, tedy do konce pátého semestru.

  1. Pokud student plánuje studium ukončit v šestém semestru, musí si téma diplomové práce zvolit nejpozději na začátku pátého semestru. Je tedy nezbytné, aby vyhledal vyučujícího, který povede jeho práci, a prodiskutoval s ním její zamýšlené téma a směřování. Poté vložte téma do IS (Student > V průběhu semestru > Rozpisy témat > Bakalářská > Témata: založit).
  2. V PÁTÉM semestru si student do ISu zapíše seminář AJL19800 (Seminář k bakalářské diplomové práci). Do tohoto kurzu se mohou přihlásit pouze studenti, kteří obdrží souhlas vedoucího práce a jejichž téma práce bylo zapsáno do ISu. V tomto semestru se student věnuje výzkumu a pracuje na tezi diplomové práce. Do konce semestru by měl student přesně vědět, čím se bude ve své práci zabývat (k tomu pomůže elektronický seminář v ELFu), a dokončí převážnou část výzkumu a studia odborné literatury.
  3. V ŠESTÉM (tj. posledním) semestru si student do ISu zapisuje Seminář k bakalářské diplomové práci II (AJL19801), což jsou pravidelné konzultace se školitelem a Bakalářskou diplomovou práci (AJL19850), což je samotné odevzdání DP. Ihned po zahájení semestru zahajuje psaní bakalářské diplomové práce a pravidelně ji konzultuje se svým vedoucím. Mějte na paměti, že napsání diplomové práce je nelehkým a časově náročným procesem. Student by si svůj časový harmonogram neměl plánovat pouze na několik dnů či týdnů dopředu. Doporučujeme plánovat v řádech měsíců. Pro obhajobu v jarním semestru je termín odevzdání diplomových prací na Filozofické fakultě MU stanoven na 30. dubna (obhajoba v červnu). Toto datum se v posledních letech posouvalo na polovinu května. Termín odevzdání prací pro obhajoby v podzimním semestru je stanoven na 30. listopadu (obhajoby v lednu či únoru). Toto datum se v posledních letech posouvalo na polovinu prosince. Práce odevzdané po těchto datech nebudou přijaty k obhajobě (student může zažádat o odložení termínu; takové žádosti je však vyhověno pouze ze závažných důvodů, jako jsou například dlouhodobý studijní pobyt v zahraničí nebo vážné onemocnění).
  4. Seminář k bakalářské diplomové práci I (AJL19800), Seminář k bakalářské diplomové práci II (AJL19801) i samotná Bakalářská diplomová práce (AJL19850) jsou v ISu hodnoceny zápočtem (Z). Zápočet za Seminář k bakalářské diplomové práci je do ISu studentovi udělen za splnění úkolů elektronického semináře v ELFu. Zápočet za Seminář k bakalářské diplomové práci II je do ISu studentovi udělen za pravidelné konzultace se školitelem a předkládání částí DP. Zápočet za Bakalářskou diplomovou práci je do ISu studentovi udělen, splní-li formální kritéria, jež jsou stanovena Filozofickou fakultou MU a Katedrou anglistiky a amerikanistiky (viz výše). Známku student obdrží po obhajobě práce. Obhajoba práce je součástí komisionální státní zkoušky (členy komise jsou vedoucí práce, oponent a předseda komise), za práci je udělena známka, která bude uvedena na diplomu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info