Magisterská diplomová práce

Předepsaný rozsah magisterské diplomové práce: minimum 125 000 znaků (s mezerami) a ideálně ne více než 160 000 znaků v závislosti na charakteru diplomové práce.

Rozsah zahrnuje poznámkový aparát, vysvětlivky a soupis použité literatury. Nepočítají se do něj titulní strany, obsah, poděkování a přílohy.

Termíny odevzdání diplomových prací jsou:

Pro podzimní semestr je termín stanoven na 30.11. (státní zkoušky v lednu/únoru)
Pro jarní semestr je termín stanoven na 30.4. (státní zkoušky v červnu)

Forma odevzdání:
Kromě elektronického odevzdání (do archivu závěrečné práce a do odevzdávárny v rámci kurzu Diplomová práce) je nutné odevzdat ještě tištěný výtisk (stačí kroužková nebo termovazba) na sekretariátu KAA.

Šablona závěrečné práce

V případě, že si studenti nejsou jisti, jak přesně uvedená doporučení dodržovat, doporučujeme konzultovat tuto záležitost s vedoucím práce.
 

Standardní délka studia tohoto programu je čtyři semestry. Ve čtvrtém semestru se tedy studenti primárně věnují psaní magisterské diplomové práce. Samotnému psaní však nezbytně předchází rozsáhlý výzkum a důkladná příprava. Výzkum by měl být z převážné části hotov na konci předposledního semestru studia, tedy do konce pátého semestru. Samotná příprava by měla probíhat nejméně dva semestry.

  1. Pokud student plánuje dokončit studium ve čtvrtém semestru, musí si téma diplomové práce zvolit nejpozději začátkem TŘETÍHO semestru. Je tedy nezbytné, aby vyhledal vyučujícího, který povede jeho práci, a prodiskutoval s ním její zamýšlené téma a směřování. Poté student vloží téma do IS (Student > V průběhu semestru > Rozpisy témat > Magisterská > Témata: založit).
  2. Ve TŘETÍM semestru si student do ISu zapíše seminář AJL29800 (Seminář k magisterské diplomové práci I). Dále si v ELFu zapisuje elektronický seminář „Writing a M.A. Thesis“. Do tohoto kurzu se mohou přihlásit pouze studenti, kteří obdrží souhlas vedoucího práce a jejichž téma práce bylo zapsáno do ISu. V tomto semestru se student věnuje výzkumu a vypracovává zadání diplomové práce. Do konce semestru by měl student přesně vědět, čím se bude ve své práci zabývat (s pomocí elektronického semináře v ELFu), dokončí převážnou část výzkumu a studia odborné literatury. K úspěšnému splnění těchto požadavků studentům doporučujeme PRAVIDELNÉ konzultace s vedoucím práce.
  3. Ve ČTVRTÉM semestru si student do ISu zapíše seminář AJL29801 (Seminář k magisterské diplomové práci II). Během tohoto semestru student pokračuje ve výzkumu, který započal v semestru předchozím. Student svoji budoucí diplomovou práci konzultuje s vedoucím častěji. Měl by začít se samotným psaním práce a diskutovat s vedoucím o konkrétních problémech. Student si do ISu také zapisuje AJL29850 (Magisterská diplomová práce). Mějte na paměti, že vytváření diplomové práce je nelehkým a časově náročným procesem. Student by svůj časový harmonogram neměl plánovat pouze na několik dnů či týdnů dopředu. Doporučujeme plánovat v řádech měsíců. Pro obhajobu v jarním semestru je termín odevzdání diplomových prací na Filozofické fakultě MU stanoven na 30. dubna (obhajoba v červnu). Toto datum se v posledních letech posouvalo na polovinu května. Termín odevzdání prací pro obhajoby v podzimním semestru je stanoven na 30. listopadu (obhajoby v lednu či únoru). Toto datum se v posledních letech posouvalo na polovinu prosince. Práce odevzdané po těchto datech nebudou přijaty k obhajobě (student může zažádat o odložení termínu; takové žádosti je však vyhověno pouze kvůli závažným důvodům, jako jsou například dlouhodobý studijní pobyt v zahraničí nebo vážné onemocnění).
  4. Semináře k magisterské diplomové práci (AJL29800 a AJL29801) i samotná Magisterská diplomová práce (AJL29850) jsou v ISu hodnoceny zápočtem (Z). Zápočet za Seminář k magisterské diplomové práci I je do ISu studentovi udělen za splnění úkolů elektronického semináře v ELFu. Zápočet za Seminář k magisterské diplomové práci II je do ISu studentovi udělen v případě, že dostatečně spolupracuje se svým vedoucím a jeho práce doznala značného pokroku. Zápočet za Magisterskou diplomovou práci je do ISu studentovi udělen, splní-li formální kritéria, jež jsou stanovena Filozofickou fakultou MU a Katedrou anglistiky a amerikanistiky (viz výše). Známku student obdrží po obhajobě práce. Před obhajobou student obdrží posudky vedoucího i oponenta práce. Obhajoba práce je součástí komisionální státní zkoušky (členy komise jsou vedoucí práce, oponent a předseda komise), za práci je udělena známka, která bude uvedena na studentově diplomu.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info