Standardní délka studia jsou 4 semestry. KAA vzhledem ke struktuře a stavbě programu nedoporučuje jakékoliv přerušení studia, resp. v případě přerušení pak v délce jednoho roku.

Student musí kromě požadavku oboru dále složit zkoušku z jednoho cizího jazyka (francouzština, němčina, ruština nebo španělština s kódy CJV%) na úrovni pro Mgr. studenty.

Aby se student mohl přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce magisterské (kód AJ59999) na konci magisterského studia, musí během studia získat na KAA alespoň 116 kreditů.

Student si z nabídky katedry zvolí jedno ze dvou zaměření („tracks“), tj. lingvistiku/překlad nebo literaturu/kulturní studia. Podle tohoto výběru si student organizuje své studium tak, aby splnil ve vybraném zaměření níže uvedené požadavky, napsal Magisterskou diplomovou práci a složil Státní závěrečnou zkoušku magisterskou.

Student se může rozhodnout, kolik kurzů bude navštěvovat, ale doporučuje se, aby v prvním semestru studia navštěvoval jeden povinně volitelný předmět ve svém zaměření, a ve druhém, třetím a čtvrtém semestru dva (tj. 1-2-2-2).

Kontaktní výuka bude probíhat v podobě dvanácti předmětových bloků za semestr. Tato setkání se uskuteční vždy v pátek.

Student během studia absolvuje:

a.  kurzy Literární a kulturní teorie I a II (AJ50001 a AJ50002) a úspěšně je zakončí zkouškou.

b.  kurz Historický vývoj angličtiny (AJ50003) a úspěšně jej zakončí zkouškou. Tento kurz se vypisuje pouze ve dvouletém cyklu.

c.  Zkoušku z anglického jazyka (AJ51000 + AJ51100) během studia nebo předloží k uznání:

    i. certifikát Cambridge Certificate of Proficiency in English s hodnocením A nebo B, či

        ii. IELTS (International English Language Testing System) s hodnocením 8 nebo vyšším, či

        iii. získat alespoň 75 bodů ze zkoušky z praktického jazyka v rámci bakalářské státní zkoušky z oboru Anglický jazyk a literatura na KAA FF MU a současně dosáhnout hodnocení A, B nebo C z Ústní zkoušky z angličtiny - mluvený projev (AJ11020/AJ41021).

d.  sedm kurzů ve vybraném zaměření („track“) a úspěšně je zakončí zkouškou.

 

Ukončení studia

Student musí absolvovat Seminář k magisterské diplomové práci I a II (AJ59801 a AJ59802) a ve vybraném zaměření napsat a obhájit magisterskou diplomovou práci.
Psaní magisterské diplomové práce obvykle trvá minimálně tři semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě práce a plní úkoly elektronického semináře I (AJ59800), ve druhém semestru se věnuje samotnému psaní práce a semináři II (AJ59801) a ve třetím semestru práci dokončí a odevzdá.

D. Kromě kontaktní výuky bude studijní podpora sestávat z těchto dalších dvou pilířů:

a.  Online e-learningová podpora studia v systému ELF (viz. http://www.phil.muni.cz/elf). Každý předmět má své specifické internetové rozhraní, které studentům pomáhá s přípravou a provází je studiem daného předmětu. Tímto způsobem nejsou studenti omezeni pouze na kontaktní setkání s vyučujícími, ale mohou pracovat na jednotlivých předmětech doma, diskutovat s ostatními studenty, s vyučujícími, skládat testy atd.
Pozor: soustavná domácí příprava a práce v e-learningové aplikaci ELF bude tvořit zásadní součást studia! Setkání s vyučujícími a přednášky budou pouze navazovat a upřesňovat práci, kterou studenti udělají doma v ELFu v rámci samostatného studia.

b.  Konzultace s vyučujícími, kteří budou studentům k dispozici jak osobně v konzultačních hodinách, tak na emailu či v chatových a dalších komunikačních aplikacích implementovaných v ELFu (diskuzní fóra).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info