Theory and Practice in English Studies

Otevřený přístup / Open access policy

Časopis se hlásí k politice Open Access a zveřejňuje příspěvky za podmínek stanovených v licenčních podmínkách Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 International (plný text dostupný na:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode (dále jen "CC BY-NC-ND 4.0 International").


1. Informace o CC BY-NC-ND 4.0 International
CC BY-NC-ND 4.0 International jsou veřejně dostupné licenční podmínky, které stanovují podmínky, za kterých lze dílo užít. Tyto podmínky je nutno respektovat – v případě jejich nedodržení se jedná o zásah do autorského práva. CC BY-NC-ND 4.0 International tak uživateli stanovují určitá oprávnění a stanovují určité povinnosti.

CC BY-NC-ND 4.0 International opravňují uživatele dílo „sdílet“, tzn. rozmnožovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti online. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník).

CC BY-NC-ND 4.0 International stanovují povinnosti uživatele uvádět původ díla (tj. název, autora, zdroj a odkaz na licenci) a neužívat dílo či jeho část komerčně ani dílo nebo jeho část zpracovávat. Dílo nebo jeho část proto nelze modifikovat (pozměňovat či doplňovat), ani zpracovat s jiným předmětem ochrany (kreativně modifikovat, upravovat a vytvářet z něj nová díla). Na dílech zpřístupňovaných pod licenčními podmínkami CC BY-NC-ND 4.0 International nemohou osoby odlišné od nositele práv vydělávat, neboť při sdílení předmětu ochrany nesmí plynout žádný finanční zisk.

CC BY-NC-ND 4.0 International nijak neomezují zákonné licence, zejména ne tu citační. Citováním části z díla zpřístupněného pod těmito licenčními podmínkami nevzniká citujícímu povinnost zpřístupnit dílo, v němž byla citace použita, za stejných licenčních podmínek.

CC BY-NC-ND 4.0 International se vztahují výlučně na licencované dílo. Je možné, že určité části obsahu jsou užity na základě zákonných licencí nebo licencí s třetími stranami. Tyto části pak nelze užít za podmínek CC BY-NC-ND 4.0 International.

CC BY-NC-ND 4.0 International nevylučují autorskoprávní ochranu, nároky z ní plynoucí či realizaci osobnostních a majetkových práv autora díla.

 

2. Praktické důsledky
Zpřístupnění díla pod veřejnými licenčními podmínkami CC BY-NC-ND 4.0 International má mj. tyto autorskoprávní důsledky:

kdokoliv je oprávněn dílo:
- sdílet – tedy rozmnožovat, tisknout (např. pomocí P2P sítí, nahrávání na file-hostingové
servery či zveřejnění na vlastních webových stránkách),
- a to bez povinnosti zachovávat licenci,
- nikoliv však za účelem získání přímého obchodního prospěchu nebo jiného peněžitého plnění

takto oprávněný uživatel je povinen:
- uvádět původ, tj. uvádět autora, název, zdroj (tj. časopis), popř. ve formě, jakou autor zvolil, a
odkaz na licenční podmínky CC BY-NC-ND 4.0 International
- pro lepší zapamatování informací, které je nutno uvést, lze použít akronym TASL

- T – title (název),
- A – author (autor, potažmo nositel práv či pořizovatel databáze),
- S – source (zdroj),
- L – license (licence) - odkaz na plné znění veřejných licenčních podmínek CC BY-SA 4.0. - v tištěných publikacích je nutno uvádět i URL odkaz

- neužívat komerčně
- nezpracovávat

dílo:
- je užíváno maximálně restriktivním způsobem
- nelze zpracovávat
- lze nahrát do e-learningu
- lze ukládat do oborových a institucionálních repozitářů a to ve formě tzv. „publisher's
edition“, tedy ve verzi po recenzích, včetně finálního formátování a korekcí
- nelze užít pro komerční účely

 

Licenční podmínky


Zasláním příspěvku (dále jen „Dílo“) časopisu Theory and Practice in English Studies (https://anglistika.phil.muni.cz/vyzkum/casopisy/thepes) (dále jen „Časopis“) pro posouzení k publikaci autor poskytuje Masarykově univerzitě (dále jen „MUNI“) licenci k Dílu za dále stanovených podmínek:


1. Prohlášení autora
1.1 Autor prohlašuje, že Dílo je prosté autorskoprávních nebo jiných právních vad, nebylo doposud nikde publikováno, ani souběžně jinde k publikaci nabídnuto, s výjimkou platforem standardní vědecké předpublikační komunikace (např. SSRN, ResearchGate, Academia).
1.2 Autor prohlašuje, že je skutečným autorem, popř. spoluautorem Díla a jeho volnost poskytovat licenci není nikterak omezena ani vyloučena, tj. autor je oprávněn s Dílem nakládat, neboť zejména:

a. Dílo nepodléhá režimu zaměstnaneckého díla, kde zaměstnanec není oprávněn vykonávat práva k Dílu,
b. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno podmínkami poskytnuté grantové či jiné finanční podpory (např. GAČR, TAČR),
c. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno právy třetích osob (např. autorská práva, právo na ochranu osobních údajů),
d. Dílo není dílem spoluautorským, kde by ostatní spoluautoři nesouhlasili s poskytnutím licence.


1.3 V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že ostatní spoluautory informoval o těchto licenčních podmínkách a že je jejich jménem oprávněn udělit MUNI licenci za těchto licenčních podmínek.
1.4 Autor souhlasí s tím, že v případě přijetí Díla k publikaci bude jeho jménem k Dílu podáván návrh na uzavření licenční smlouvy směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International (dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/); k dílům či prvkům (např. obrazová či fotografická dokumentace), které autor v Díle užil na základě smluvní licence s třetí stranou, tento návrh na uzavření licenční smlouvy podáván nebude.
1.5 Pro případ, že se kterékoli z prohlášení autora ukáže být nepravdivé, je si autor vědom toho, že odpovídá za vzniklou újmu, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména Časopisu nebo MUNI.


2. Poskytnutí licence
2.1 Autor poskytuje MUNI nevýlučnou a nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití Díla (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně, v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky bez ohledu na podobu či způsob vyjádření (včetně elektronické formy).
2.2 Licence se uděluje jako územně a množstevně neomezená.
2.3 Licence se uděluje bezúplatně.
2.4 Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k Dílu.
2.5 MUNI může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě či osobám, a to zcela nebo zčásti na základě podlicenční smlouvy, a to úplatně či bezúplatně.
2.6 Poskytnutím licence autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých a bibliografických databází (např. EBSCO, CEEOL), jakož i informačních systémů pro poskytování informačních služeb, v nichž je Časopis aktuálně veden, jakož i těch, do nichž bude v budoucnu zařazen.
2.7 MUNI není povinna poskytnutou licenci využít.


3. Další užití Díla
3.1 Vzhledem k poskytnuté nevýlučné a nevýhradní licenci k Dílu je autor oprávněn Dílo dále užít. Pro účely takového dalšího užití se však autor zavazuje uvádět Časopis jako zdroj publikace Díla.
3.2 V případě zpřístupnění Díla na platformách standardní vědecké předpublikační komunikace ve smyslu čl. 1.1 se autor zavazuje uvést dodatečně Časopis jako zdroj publikace Díla, a to bez zbytečného odkladu.
3.3 Dalším užitím Díla nesmí být negativně dotčeno dobré jméno MUNI nebo Časopisu.


4. Ostatní
4.1 Právní vztahy vzniklé na základě licence se řídí právním řádem České republiky; jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s licencí budou rozhodovat soudy České republiky.
4.2 V případě odmítnutí Díla k publikaci v Časopise bude poskytnutá licence okamžikem takového odmítnutí omezena jen na nezbytný rozsah pro užití Díla v rámci souvisejících redakčních činností (např. recenzní řízení a archivace).

 

Novinky

  • Nové tematické číslo THEPES 2022, 11(1): Many Ghosts of Hamlet je k nahlédnutí zde.

  • Zpožděné číslo THEPES 2021, 10(2) je k nahlédnutí zde.

Kontakt

THEORY AND PRACTICE IN ENGLISH STUDIES

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Arna Nováka 1/1

602 00 Brno


thepes@phil.muni.cz

    

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info